pote tha dothei to epidoma oga 2014

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

To ασφαλιστικό στον τοίχο

18 Ιούνιος 2015 06:35:39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έντυπη Έκδοση Τη μάνα τους και τον πατέ­ρα του ζητούν στο θέμα του ασφαλιστικού οι δανειστές... Ένας πρώτος, πρόχειρος υπο­λογισμός δείχνει ότι οι μειώσεις θα πρέπει να ξεκινούν από 10% για συντάξεις από 700 ώς 1.000 ευρώ/μήνα, να κινούνται στο 20% για συντάξεις από 1.000 ώς 2.000 ευρώ/μήνα και να αυ­ξάνονται ώς και στο 30% για συ­ντάξεις από τα 2.000 ευρώ και πάνω. Kαι πάλι όμως οι δανειστές εμμέ­νουν στο θέμα των επικουρικών. Δεν δέχονται καν πάγωμα της επιβολής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα ασφαλιστικά ταμεία. Αντιθέτως, ζητούν εδώ και τώρα την εφαρμογή της, γεγονός που θα οδηγήσει σε μειώσεις και στις μικρές συντάξεις κάτω από τα 700 ευρώ/μήνα. Πρόκειται για ένα καθαρά υφεσιακό μέ­τρο, το οποίο θα μειώσει εκ νέου το ΑΕΠ της χώρας αυξάνοντας για ακόμη μια φορά τη σχέση χρέους ως προς το ΑΕΠ και οδηγώ­ντας σε νέα προβλήματα... Ουσιαστικά οι δα­νειστές επιμένουν σε μέτρα που οδηγούν σε φαύλο κύκλο. Η επιμονή των πιστωτών για μέτρα που θα μειώνουν κατ' έτος τη δημόσια δαπάνη για συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ, ήτοι κατά 1,8 δισ. ευρώ, μόνο τυχαία δεν θεωρείται, σε σχέση με την επιδίωξη της ελληνικής κυβέρ­νησης για ξεκάθαρη λύση στο θέμα του δη­μόσιου χρέους. Ακόμη και ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νο­μισματικού Ταμείου Τζέρι Ράις επέμεινε στην αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος, θέτοντας επίκε­ντρο της διαμάχης το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, η κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστι­κά ταμεία στην Ελλάδα ανέρχεται σε 10% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 2,5%. Το έλλειμμα Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία της ελ­ληνικής κυβέρνησης για την κάλυψη του ελλείμματος των συντάξεων δείχνουν ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει 9% του ΑΕΠ και όχι το 10%, ενώ η Γερμανία δίνει το 3% του ΑΕΠ. Η διαφορά, σύμφωνα με την Ελλά­δα, είναι μόλις 1,5 ποσοστιαία μονάδα καθώς από το 9% του ΑΕΠ το 4,55% αποτελεί μέρος της τριμερούς χρηματοδότησης και μόνο το υπόλοιπο 4,45% αποτελεί κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος (στοιχεία από AgeingReport 2012). Πράγματι, το ελληνικό σύστημα κοινωνι­κής ασφάλισης λειτουργεί με βάση τη θεσμοθετημένη τριμερή χρηματοδότηση (ερ­γοδότης, εργαζόμενος και κράτος) και ο κρα­τικός προϋπολογισμός καλύπτει τη συμμε­τοχή του, αλλά και τα κάθε φορά ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Με τέτοιου είδους επιλογές, ωστόσο, σύμ­φωνα με τους ειδικούς της κοινωνικής ασφά­λισης, το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος οδηγείται εκ νέου σε εκτροχιασμό, παρά τις σοβαρές μειώσεις των συντάξεων, τις αυξή­σεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τη γενικότερη αποδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που επιχειρήθηκε από το 2010 έως σήμερα. Μέσα στην προηγούμενη 5ετία, υπήρξαν μειώσεις των συντάξεων (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) της τάξης του 45%, που οδήγησαν σε σημαντική επιδείνωση του βιο­τικού επιπέδου των συνταξιούχων και ταυτό­χρονα συνέβαλαν στην ανησυχητική μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου της κοινωνικής ασφάλισης. Η συρρίκνωση αυτή επήλθε λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων κατά 600.000 άτομα την τελευταία 5ετία, της μείωσης των εσόδων λόγω ΡSΙ κατά 12,5 δισ. ευρώ, της μείωσης των μισθών κατά 4 δισ. ευ­ρώ, της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης από 18,9 δισ. ευρώ το 2010 σε 8,6 δισ. ευρώ το 2015, της υψηλής ανεργίας που επιφέρει απώλειες εσόδων στην κοινωνική ασφάλιση της τάξης των 6,5 δισ. ευρώ, της εισφοροδια­φυγής (-15 δισ. ευρώ το 2014) και της εκτίνα­ξης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (-17,4 δισ. ευρώ το 2014). Οι επιλογές Οι εκπρόσωποι των δανειστών όμως υπο­στηρίζουν πως οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό δυναμιτίζουν τη συζήτηση για μια ρεαλιστική αναδιάρ­θρωση του ελληνικού χρέους, και αξιώνουν να ληφθούν τώρα όλα αυτά τα μέτρα που θα οδηγήσουν στην εξασφάλιση της δημοσιο­νομικής βιωσιμότητας του συστήματος κοι­νωνικής ασφάλισης. Οι επιλογές που οι θεσμοί ρίχνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφορούν τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των εισφορών, ζητώντας τη με­γαλύτερη διασύνδεση των συντάξεων με τις εισφο­ρές, άρα και πάλι μείωση των συντάξεων, αλλά και την αποφυγή της μελλοντικής κάλυ­ψης των αναλογιστικών ελλειμμάτων από το ήδη επιβαρυμένο δημόσιο χρέος ήτοι μέτρα τώρα που θα περιορίζουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη του μέλλοντος. Σημαντικό εδώ να αναφέρουμε είναι ότι, την ώρα που το ασφαλιστικό παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για το κλείσιμο της συμφωνίας, έρχεται και η απόφαση του ΣτΕ να ταράξει τα νερά αφού ζητά την επιστροφή σε 800.000 συνταξιούχους, μαζί με όσα περικόπηκαν από τις συντάξεις τους, και τα χρή­ματα που αφορούσαν σε δώρα τους. Πολλές προεκτάσεις έχει η απόφαση του ΣτΕ για την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2012 πριν από τις μνημονιακές περικοπές. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο λογαριασμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τη στιγμή που θα κληθούν να πληρώσουν το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε εκτέλεση των δικαστι­κών αποφάσεων που ακυρώνουν ως αντισυ­νταγματικές τις περικοπές αποδοχών και δώ­ρων που έγιναν από το 2012 και μετά (σε κύρι­ες και επικουρικές συντάξεις) καθώς σε πρώτη φάση αφορούν τους περίπου 800.000 συντα­ξιούχους του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, που πρέπει να δουν να αυξάνονται οι συντά­ξεις τους με τις παράνομες παρακρατήσεις και τα επιδόματα (εορτών, αδείας) έως 800 ευρώ, ενώ σειρά θα πάρουν και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με αντίστοιχες απαιτήσεις και με τον τερματισμό της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Αρμόδιοι οικονομικοί παράγο­ντες, πολιτικοί, νομικοί κ.λπ., ανακαλύπτουν σιγά - σιγά το βάθος των επιπτώσεων και τα «μυστικά» των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο αντιπρόε­δρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος: «Με την απόφαση του ΣτΕ δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη μεί­ωση στις συντάξεις» ενώ έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με δικές του πληροφορίες, η κα­τάργηση των δώρων στους συνταξιούχους έχει κριθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα­στήριο αντισυνταγματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο: «Η απόφα­ση αφορά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κύρι­ες και επικουρικές συντάξεις, αφορά τη ρή­τρα μηδενικού ελλείμματος» ενώ συμπλήρω­σε: «Η αύξηση του ΦΠΑ είναι έμμεση μείωση των συντάξεων». Ο αντιπρόεδρος της Βουλής λέει επίσης: «Είναι αντισυνταγματικές και οι καταργήσεις των δώρων, με την απόφαση του Συμβουλί­ου της Επικρατείας». Οι εξέλιξη αυτή είναι φανερό ότι δένει ακό­μη περισσότερο τα χέρια της κυβέρνησης αφού όχι μόνο δεν μπορεί να προχωρήσει σε περικοπές, σύμφωνα και με τον νόμο πλέον, αλλά πρέπει να επιστρέψει και τα κομμένα από τις συντάξεις στους συνταξιούχους. έλλειμμα ΑΕΠ ΔΝΤ ΣτΕ

Vice Όλες οι ειδήσεις Time18 Ιούνιος 2015 06:35:39


Ads

Λεουτσάκος: Ποτέ δεν είπαμε θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο

27 Φεβρουάριος 2015 14:30:09

Ο Στάθης Λεουτσάκος, βουλευτής και μέλος της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως το κόμμα του, ποτέ δεν είπε πως «θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο». Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Φεβρουάριος 2015 14:30:09


To Top 10 της επιστήμης για το 2014

15 Δεκέμβριος 2014 09:59:51 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Η προσγείωση της ρομποτικής διαστημοσυσκευής Philae στις 12 Νοεμβρίου στον κομήτη 67Ρ/Τσουριούμοφ/Γκερασιμένκο ανακηρύχθηκε το Νο1 επίτευγμα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time15 Δεκέμβριος 2014 09:59:51


To Ποσειδώνιο των Σπετσών γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας του

31 Ιούλιος 2014 00:05:52 e-Typos - Ειδήσεις

Το ξενοδοχείο «Ποσειδώνιο» των Σπετσών γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας του, με μια μουσική εκδήλωση, με πρωταγωνίστρια τη λυρική τραγουδίστρια Νίνα Λοτσάρη, η οποία ερμήνευσε μοναδικά τραγούδια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οπερέτες και ακούσματα από το χθες που ενθουσίασαν το κοινό. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών σε συνεργασία με το Poseidonion Grand Hotel. To «Ποσειδώνιο» ξενοδοχείο Σπετσών κτίστηκε από τον εθνικό ευεργέτη Σωτήριο Ανάργυρο, στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε καταστρώσει για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Για την εποχή του υπήρξε το μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο επαρχιακό ξενοδοχείο της χώρας μας. Η ανέγερση του ξενοδοχείου, σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Ζήζηλα, άρχισε το καλοκαίρι του 1911 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1914. Υπήρξε κέντρο της κοσμικής και της πολιτικής ζωής. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος. Τον Ιούλιο του 1926 ενώ ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος παραθέριζε στο Ποσειδώνιο, κάνει κίνημα ο Κονδύλης και στέλνει δύο λόχους στρατού να τον συλλάβουν. Όμως ο Πάγκαλος διαφεύγει με το τορπιλικό «Πέργαμος», που το κρατούσε δεμένο μπροστά στο ξενοδοχείο. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου, είπε: «Όλοι μας στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών και εγώ προσωπικά, θέλαμε από καρδιάς να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού Ποσειδωνίου που αποτελεί, όπως και η Σχολή, πνευματικό παιδί του ευεργέτη μας Σωτήριου Ανάργυρου. Η Αναργύρειος δεν έπαψε ποτέ να στηρίζει το Ποσειδώνιο σε κάθε στάδιο της πορείας του, παραμένοντας αρωγός όλα αυτά τα χρόνια σε ενέργειες που στηρίζουν και εξελίσσουν το νησί μας. Είμαστε περήφανοι που το Ποσειδώνιο, μετά το δύσκολο και απαιτητικό έργο της ανακαίνισης και συντήρησης του, κοσμεί, πιο μεγαλοπρεπές από ποτέ, το νησί μας». Οι εργασίες για την ανακαίνιση του Ποσειδωνίου διήρκεσαν 5 χρόνια, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις σύγχρονες υποδομές αλλά και στη διατήρηση του πρωτότυπου αρχιτεκτονικού σχεδίου του κτιρίου, και το ανακαινισμένο «Poseidonion Grand Hotel» άνοιξε ξανά τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2009. Οι επισκέπτες και φίλοι του ξενοδοχείου είχαν, επίσης, την ευκαιρία να δουν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη διαδρομή του Ποσειδωνίου, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, καθώς και από δύσκολο έργο της ανακαίνισης μέχρι και τη σημερινή αναγέννηση του. Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 ετών του Ποσειδωνίου θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς και θα κορυφωθούν τον Δεκέμβριο του 2014, όποτε για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες το ξενοδοχείο θα διοργανώσει ένα μοναδικό εορταστικό γκαλά το οποίο θα σφραγίσει τον έναν αιώνα ιστορικής παρουσίας του.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Ιούλιος 2014 00:05:52


Ποιοι δεν θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά για το 2014 (Κατηγορίες)

23 Ιούνιος 2014 15:13:14

Νέες διευκρινίσεις για τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014 έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η απαλλαγή αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρία και απολυμένους. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time23 Ιούνιος 2014 15:13:14


Four Pireaus lobbies take decision to privatize OLP to the Council of State

23 Απρίλιος 2014 14:51:39 e-Typos - Ειδήσεις

Four professional groups of Pireaus appealed to the Council of State on Tuesday demanding the invalidation of an early-March 2014 decision by the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) which called for the expression of interest for the acquisition of a majority stake in the share capital of Piraeus Port Authority S.A. (OLP), the company behind the country&s largest commercial and passenger port. The groups appealing HRADF&s decision are the Professional Chamber of Pireaus, the Small Industry Chamber of Pireaus, the Bar Association of Pireaus and the Federation of Port Employees of Greece. They claim that HRADF violated national and European law by calling for the expression of investors& interest for the majority of OLP shares (67 percent). The four Pireaus lobbies claim that the controversial call for the expression of interest by HRADF, the state&s privatisation agency, violates the rules of publicity and the principles of transparency and equal treatment, as it was not published in the state gazette and the EU gazette. Moreover, the call for the expression of interest allegedly includes vague points and a contradictory rationale, while also violating the transparency principle because of what is claimed to be a concealment of the commitments stemming from the concession agreement. It is also alleged that the terms of the call for the expression of interest are violating EU provisions protecting free market competition and the freedom of establishment, as it is claimed that this will not simply lead to the privatization of OLP, but to its conversion from a public to a private monopoly.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time23 Απρίλιος 2014 14:51:39


Ποιοι, πόσο και πότε θα πάρουν δώρο Πάσχα

20 Μάρτιος 2014 12:32:14

Μόνο οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και οι άνεργοι του ΟΑΕΔ θα λάβουν δώρο Πάσχα 2014 αφού για τους δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους έχει καταργηθεί ενώ η τελική ημερομηνία καταβολής από τους εργοδότες είναι η Μεγάλη Τετάρτη 16/4. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time20 Μάρτιος 2014 12:32:14


Καμία απόλυση στο δημόσιο μετά το 2014

27 Φεβρουάριος 2014 09:01:15

Η διαθεσιμότητα, αλλά και οι απολύσεις στο Δημόσιο θα σταματήσουν μετά το 2014, υποστήριξε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Φεβρουάριος 2014 09:01:15


Τα ρουσφέτια ξανάρχονται με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

25 Φεβρουάριος 2014 08:14:24

Αν έχετε ξεχάσει ότι έρχονται εκλογές, υπάρχει πάντα η κυβέρνηση για να σας το θυμίζει. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time25 Φεβρουάριος 2014 08:14:24


Ευρωβαρόμετρο: Ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν θα πάει διακοπές το 2014

13 Φεβρουάριος 2014 14:47:20

Ένας στους τέσσερις Έλληνες (26%) δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές φέτος λόγω της οικονομικής κατάστασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time13 Φεβρουάριος 2014 14:47:20