δωρο πασχα ογα2014

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται - Όσα πρέπει να ξέρετε

10 Δεκέμβριος 2015 14:05:37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πληροφορίες και διευκρινίσεις για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων δίνει η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) στου μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Κατοχύρωση δώρου Χριστουγέννων Το δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που κατάβαλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας. Ειδικότερα για τις αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων εντάσσονται επίσης και: το επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666 Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ. η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη. η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως. η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα. τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους. τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας. το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας) το επίδομα κατοικίας α. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2015 μέχρι 31-12-2015.Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. β. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01/05/2015 έως 31/12/2015. γ. Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση). Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05/2015 έως 31/12/2015. Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666. Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Πότε παραγράφονται οι αποδοχές των Δώρων Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα οι αποδοχές των Δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα. Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το Δώρο Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 αποτελεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) και είναι το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορ

Vice Όλες οι ειδήσεις Time10 Δεκέμβριος 2015 14:05:37


Ads

«Δώρο» από το υπουργείo Οικονομικών σε όσους φέρουν χρήματα από το εξωτερικό

28 Σεπτέμβριος 2015 12:56:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με τη δυνατότητα επιπλέον αναλήψεων μετρητών θα «επιβραβεύονται» όσοι μεταφέρουν χρήματα από το εξωτερικό και τα τοποθετούν σε εγχώριες τράπεζες. Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα capital controls, κάθε καταθέτης έχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM και τα καταστήματα των τραπεζών έως του ποσού των 420 ευρώ εβδομαδιαίως, με μία ή περισσότερες αναλήψεις, από κάθε τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όμως επιπλέον, επιτρέπεται και η ανάληψη μετρητών έως και 10% επί χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό με πίστωση λογαριασμού τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι αλλαγές, όπως τις κωδικοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, έχουν ως εξής: • Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως του ποσού των 500 ευρώ μηνιαίως ανά πελάτη και ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή τράπεζα • Η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking) επιτρέπονται στο εσωτερικό χωρίς περιορισμούς • Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Οι αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου κατά κανόνα επιτρέπονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αγορά ειδών ρουχισμού, διαδικτυακό στοίχημα κ.ά.) • Σε πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών έως και 2.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα) ανά ταξιδιώτη και ταξίδι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται στον ανωτέρω περιορισμό • Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών επιτρέπονται, εφόσον γίνονται με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα • Ποσά που έρχονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρονται εκ νέου στο εξωτερικό, εν όλω ή εν μέρει • Συντάξεις και προνοιακά επιδόματα από ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς καταβάλλονται κανονικά και στο εξωτερικό • Επιτρέπεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό μέσω τραπεζών. Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη και μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία • Σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή εξαιρετικοί κοινωνικοί λόγοι, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πραγματοποίηση πληρωμών προς το εξωτερικό ή η ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ το μήνα, με μία ή περισσότερες αναλήψεις. • Επιτρέπεται η πληρωμή διδάκτρων μέσω τραπεζών, καθώς και η μεταφορά ποσού έως και 5.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) ανά τρίμηνο για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus). Το ανωτέρω όριο διαμορφώνεται στις 8.000 ευρώ στην περίπτωση που τα ποσά αυτά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή • Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση φοιτητών (νέων ή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus) και οπλιτών, την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και εργοσήμου, την πληρωμή δανείων και υποχρεώσεων του καταθέτη προς την τράπεζα, την καταβολή νέων συντάξεων και επιδομάτων, την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, την πληρωμή εράνων και υπέρ φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κ.ά. • Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η πρόωρη εξόφληση δανείων (μερική ή ολική) με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό, καθώς και με τη χορήγηση νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση • Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η πρόωρη λήξη προθεσμιακών καταθέσεων, για την πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων, μισθοδοσίας, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την τράπεζα, οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και προμηθευτών. Επίσης, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για λόγους διαβίωσης έως του ποσού των 1.800 ευρώ μηνιαίως, καθώς και για αγορά ακινήτου • Εξαιρούνται των περιορισμών χρηματικά ποσά από διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού που προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ομοίως, εξαιρούνται και οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή για την ανάληψη έως του ποσού των 10.000 και 20.000 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα. • Συναλλαγές που εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls, μπορούν, κατ' εξαίρεση, να διενεργηθούν μετά από έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ή των Ειδικών Υποεπιτροπών που λειτουργούν στις τράπεζες, εφόσον επιβάλλονται από σημαντικούς λόγους και τεκμηριώνονται εγγράφως. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών. Τράπεζες capital controls Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time28 Σεπτέμβριος 2015 12:56:12


Το Πάσχα του Σταύρου Θεοδωράκη στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας

12 Απρίλιος 2015 17:46:38

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Φιλοξενούμενοι» των κοριτσιών στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας πέρασαν την Κυριακή του Πάσχα ο επικεφαλής του Ποταμιού Στ. Θεοδωράκης και η σύζυγός του Δομνίκη Λυμπεροπούλου μαζί με εθελοντές του Ποταμιού. Πήγαν δώρα σοκολατένια πασχαλινά αυγά, μπογιές και ακουαρέλες για να ζωγραφίζουν τα κοριτσάκια και πήραν δώρα χαμόγελα, χορούς και αγκαλιές. Χώρος για πολιτική συζήτηση και δηλώσεις δεν υπήρξε καθώς ο Στ. Θεοδωράκης επισήμανε στους εκπροσώπους του τύπου πως «η μέρα είναι για να ασχοληθούμε με αυτούς που έχουν ανάγκη ένα δώρο, μια κουβέντα, ένα χάδι». Η διευθύντρια και οι κοινωνικοί λειτουργοί του Ορφανοτροφείου ζήτησαν τόσο από τον Σταύρο Θεοδωράκη όσο από τα τοπικά κανάλια και τους φωτογράφους να μην καλύψουν τα πρόσωπα των παιδιών λέγοντας χαρακτηριστικά «ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν τα παιδιά και στη ζωή τους έχουν μάθει να μην κρύβονται και να μη ντρέπονται». Ο Σταύρος Θεοδωράκης συνοδευόταν από τη γυναίκα του Δομνίκη Λυμπεροπούλου και από εθελοντές του Ποταμιού. Πηγή: thetoc.gr Σταύρος Θεοδωράκης ορφανοτροφείο Πάσχα

Vice Όλες οι ειδήσεις Time12 Απρίλιος 2015 17:46:38


Πάσχα, της Τέχνης Πάσχα...

08 Απρίλιος 2015 06:23:51

"Π" ART ΘΕΜΑ Έντυπη Έκδοση Αν θα μείνετε στην πόλη αυτές τις πασχαλινές μέρες και θέλετε να είστε μέσα στο κατανυκτικό κλίμα, το «Ποντίκι Art» σας προτείνει συναυλίες εκθέσεις παραστάσεις και ταινίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνοι ή με την οικογένειά σας. Μουσική • Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχεται την Εθνική Συμφω­νική Ορχήστρα της ΝΕΡΙΤ, η οποία θα παρουσιάσει μια συναυλία με το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ. Συμπράττει η Χορωδία του Με­τσόβου Πολυτεχνείου. Αν ο Πειραιάς σας πέφτει λίγο μακριά, η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τη ΝΕΡΙΤ. (Δημοτικό Θέα­τρο Πειραιά, Μ. Τετάρτη 8.4, 21.00). • Οι φετινές πασχαλινές εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κορυφώνονται με την παρουσίαση του συγκλονιστικού θρήνου της Παναγίας «Stabat mater» του Γιόζεφ Χάυντν από την Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής υπό τον Γιώργο Πέτρου. Τα φωνητικά μέρη θα αποδώσουν οι σολίστ Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Ειρήνη Καράγιαννη (μετζοσοπράνο), Βασίλης Καβάγιας (τενόρος) και Πέτρος Μα­γουλάς (μπάσος). Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει την «Πένθιμη συμφωνία» ή «Συμφωνία των λυγμών», επίσης του Χάυντν. (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8.4, 20.30). • Βασίλης Τσαμπρόπουλος - Νεκταρία Καραντζή, «Μουσικές των Αγγέλων». Πιάνο - φωνή. Δύο χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη συνεργασία τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα απρόβλεπτο μουσικό πάντρεμα Δύσης και Ανατολής, με πυρήνα τους βυζαντινούς ύμνους. Στο ρεπερτόριό τους πε­ριλαμβάνονται βυζαντινοί ύμνοι, δημοτικοί λαϊκοί θρήνοι της Μεγάλης Εβδομάδας, μουσικές συνθέσεις του Βασίλη Τσαμπρόπουλου κυρίως πάνω στους ψαλμούς του Δαβίδ, θρησκευτικά έργα του Μπαχ και άλλες κλασικές συνθέσεις (Μεγάλη Τετάρτη - Μεγάλη Πέμπτη, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς 210 9213310). • Επίσης σήμερα, στις 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο «Με­λίνα» (Ηρακλειδών 66, Θησείο), «Ύμνοι, προσευχές και άριες απ’ όλο τον κόσμο». Συναυλία. Ερμηνεύει η σοπράνο Δέσποινα Τσολάκη. Πιάνο: Χριστιάνα Μάνου. Απόδοση κειμένων: Έλενα Κρυστάλλη και Νίνα Διακοβασίλη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλέ­ξανδρος Πετρίδης. • Το Θέατρο «Πόρτα» της Ξένιας Καλογεροπούλου διοργανώνει βραδιά ορχηστρικής πανδαισίας. Η Αντιγόνη Τσάλλα, φλαουτίστα με ειδίκευση στο φλάουτο της εποχής του μπαρόκ, επιμελεί­ται και ερμηνεύει με τη σοπράνο Έλενα Κρασάκη παρουσιάζο­ντας συνθέσεις των J.-M. Leclair, L.-N. Clérambault, C. Monteverdi, F. Couperin, J.-Ph. Rameau, Sainte-Colombe και Mιχάλη Παρασκάκη. Ο συνθέτης Μιχάλης Παρασκάκης θα προσφέρει τη δική του σύγχρονη ματιά χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερο ηχόχρωμα των οργάνων της μπαρόκ περιόδου, με κείμενο από το τροπάριο της Μ. Πέμπτης «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». (Θέατρο Πόρτα, 8.4, 21.15). • Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, η Πωλίνα και ο Κώστας Μπίγαλη ς επιστρέφουν με όλες τις ανεπανάληπτες επιτυχίες τους για μια εορταστική εμφάνιση. (Κύτταρο, 12.4, 22.00) Με τα παιδιά Τα μουσεία της πόλης προσκαλούν τα πιτσιρίκια να ανακαλύ­ψουν παμπάλαια έθιμα και παραδόσεις μέσα από αφηγήσεις τραγούδια και χειροποίητες κατασκευές. • Στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης διοργανώνουν εκ­παιδευτικό πρόγραμμα «Φαντάσου, ο Picasso, o Matisse και ο Pollock να έβαφαν πασχαλινά αυγά… πώς θα έμοιαζαν;» (Μου­σείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 8.4, 10.30 - 12.30). • Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τα παιδιά παρέα με τους αρχαιολόγους θα φτιάξουν πλάσματα μυθικά για να στολίσουν τις λαμπάδες τους (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 8.4). • Στο Παιδικό Μουσείο της Κυδαθηναίων τα πιτσιρίκια θα μά­θουν για τις πασχαλινές μαγειρικές και θα φτιάξουν κουλούρια (8.4 ) αλλά και αυγά από χαρτόνι και σύρμα (9.4), ενώ θα γνωρί­σουν και τα πάθη του Χριστού με τη ματιά του Δομίνικου Θεοτο­κόπουλου (9 και 11.4). Εκθέσεις • Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χα­τζημιχάλη» παρουσιάζει έως τις 19 Απριλίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Λύκειο Ελληνίδων, την έκθεση «Πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας στο Σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη». • Τη Μ. Τετάρτη, στο Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους και Σφιγγός Νέος Κόσμος), έκθεση κεραμικών αυγών και εργαστήριο κατα­σκευής πασχαλινού αυγού, με αφορμή το πρώτο αυγό Faberge . • Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66, Θησείο), πασχαλινά έθιμα του τόπου μας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε τα έθιμα του Πάσχα μέσα από αφηγήσεις μουσική από χορωδίες και φωτογραφικό υλικό. Για παιδιά έως 12 ετών. • 17:00 - 19:00 Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων. (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Μεταξουργείο). Τα πασχαλινά αυγά στο καλάθι της «γριάς αυγουλούς». Δράση για γονείς και παιδιά στη μόνιμη έκθεση της Πινακοθήκης Θέατρο • Το μνημειώδες μυθιστόρημα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Αδερφοί Καραμάζοφ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και πρωτότυπη μουσική της Μόνικας. Παίζουν: Aντίνοος Αλμπάνης, Μπάμπης Γαλιατσάτος Λάζαρος Γεωργακόπουλος Μελέτης Ηλίας, Λένα Παπαληγούρα, Βασιλική Τρουφάκου, Αινείας Τσαμάτης. (Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Υπόγειο, πρεμιέρα 14.4). • Το «Ψυγείο» του αντισυμβατικού Copi είναι μια παρανοϊκή κωμωδία για τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τη μοναξιά και τον θάνατο, από τους Μένια Αναγνωστοπούλου, Λοΐζο Καμπούρη και Σταύρο Μπαφέτη. (Θέατρο του Νέου Κόσμου, πρεμιέρα 15.4). Θέατρο – Λογοτεχνία • Η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή και ο βραβευμένος ποι­ητής Θοδωρής Ρακόπουλος διοργανώνουν το αφιέρωμα «He thought he saw an elephant», που παντρεύει ετερόκλητες λο­γοτεχνικές και μουσικές επιλογές. Συμμετέχουν οι συγγραφείς Σωτήρης Δημητρίου, Αχιλλέας Κυριακίδης Χάρης Βλαβιανός Μαρία Τοπάλη και οι λυρικοί τραγουδιστές Μάιρα Μηλολιδάκη, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Αναστασία Κότσαλη κ.ά. (Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης 8.4, 21.00). • O Παναγιώτης Τερζάκης διαβάζει κείμενα μέσα από την ποίηση και τη λογοτεχνία συνθέτοντας ένα οδοιπορικό μυσταγωγίας και εσωτερικής αναζήτησης με τίτλο «Είμαι εγώ, Κύριε» (Θέατρο Οlvio, 8.4, 21.30) Σινεμά Δέκα ταινίες που πρέπει να δείτε: • Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Πιερ Πάολο Παζολίνι, 1964) • Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ (Φράνκο Τζεφιρέλι, 1977) • Βασιλεύς των Βασιλέων (Σεσίλ ντε Μιλ, 1927) και την επανέκδοσή του (Νίκολας Ρέι, 1961) • La vie et la passion de Jesus Christ (Ζεκά Φερντινάντ, 1903) • Γολγοθάς (Ζουλιέν Ντουβιβιέρ, 1935) • Ο Χιτών (Χένρι Κόστερ, 1953) • Βαραββάς (Ρίτσαρντ Φλέισερ, 1961) • Η Μεγαλύτερη Ιστορία του Κόσμου (Τζορτζ Στίβενς, 1965) • Jesus Christ Superstar (Νόρμαν Τζούισον, 1973) • O Τελευταίος Πειρασμός (Μάρτιν Σκορσέζε, 1988) • Τα Πάθη του Χριστού (Μελ Γκίμπσον, 2004)

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Απρίλιος 2015 06:23:51


Ξεκίνησε η καταβολή δώρου και επιδομάτων του ΟΑΕΔ

03 Απρίλιος 2015 07:27:40

ΕΛΛAΔΑ Ξεκίνησε η καταβολή από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Δώρου Πάσχα για το 2015 στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Από σήμερα θα αρχίσουν να καταβάλλονται και τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Τα επιδόματα αυτά κανονικά καταβάλλονται από τις 03.04.2015 μέχρι και τις 19.04.2015. Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει, ότι ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των μακροχρονίως ανέργων και των δικαιούχων του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει. ΟΑΕΔ Επιδόματα άνεργοι

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Απρίλιος 2015 07:27:40


ΟΑΕΔ: Στις 3 Απριλίου το δώρο Πάσχα και τα επιδόματα

03 Απρίλιος 2015 00:07:04 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Aπό τις 3 Απριλίου ξεκινά η καταβολή από τον ΟΑΕΔ του Δώρου Πάσχα για το 2015 στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Απρίλιος 2015 00:07:04


Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα

02 Απρίλιος 2015 17:33:48

ΕΛΛAΔΑ Έως τη Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, δώρο Πάσχα δικαιούνται να λάβουν όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό, και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού, ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη: - Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. - Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις. - Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό. - Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ' τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Βάση του υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς, και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166, π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ. καταβολή δώρου πάσχα εργαζόμενοι

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Απρίλιος 2015 17:33:48


Αναλυτικός οδηγός: Ποιοι δικαιούνται το δώρο του Πάσχα και πότε καταβάλλεται

30 Μάρτιος 2015 17:29:46 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Ολοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Μάρτιος 2015 17:29:46


ΣτΕ: Συνταγματικές οι περικοπές των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής αδείας των συνταξιούχων

27 Μάρτιος 2015 17:39:38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία, με τις υπ΄ αριθμ. 1031-1035/2015 αποφάσεις του, ότι είναι συνταγματικές και σύμφωνες με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία οι περικοπές των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόματος θερινής αδείας των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (εκτός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) και απέρριψε προσφυγές Συλλόγων Συνταξιούχων. Στο ΣτΕ κατά των περικοπών των επιδομάτων, που έγιναν με νομοθετικά μέτρα (Ν. 3845/2010, κ.λπ.) και με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και Εργασίας του 2010, προσέφυγαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ, το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών Πετρελαίου και Υγραερίου, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, καθώς και ατομικά συνταξιούχοι. Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι οι περικοπές των επιδομάτων των συνταξιούχων είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και σε διεθνείς συμβάσεις. Το ΣτΕ απέρριψε όλες τις προσφυγές των συνταξιούχων κρίνοντας ότι οι περικοπές των επιδομάτων έγιναν στο πλαίσιο σειράς νομοθετικών μέτρων λιτότητας που απέβλεπαν στον περιορισμό των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Επίσης, έκρινε ότι οι επίμαχες περικοπές «δεν αντίκειται στα άρθρα 22 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 22 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας», αλλά ούτε είναι αντίθετες στην Διεθνή Σύμβαση «περί του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας». Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου μειοψήφησε σε όλες τις περιπτώσεις και υποστήριξε ότι οι περικοπές των επιδομάτων των συνταξιούχων είναι αντίθετες στην ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα. Επιδόματα δώρα ΣτΕ συνταξιούχοι συνταγματικότητα

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Μάρτιος 2015 17:39:38


Δόσεις μέχρι το Πάσχα

18 Αύγουστος 2014 12:18:43 Οικονομία | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Δόσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι το Πάσχα εξετάζει για τον ΕΝΦΙΑ το υπουργείο Οικονομικών, με σ...

Vice Οικονομία Time18 Αύγουστος 2014 12:18:43